fbpx
« Αγορά εργασίας | Αρθρογραφία | Εκπαίδευση

Νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης για Συμβούλους Σταδιοδρομίας

Νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης για Συμβούλους Σταδιοδρομίας

Όλο και εντονότερα τα τελευταία χρόνια, αναδύεται ποικιλοτρόπως η συνδρομή και η σπουδαιότητα της επαγγελματικής συμβουλευτικής – επαγγελματικού προσανατολισμού σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες.

Πέρα από την ανάδειξη, αρχικά στο μαθητικό πληθυσμό, τα τελευταία 15 χρόνια όπου η συνδρομή καταξιωμένων φορέων, όπως η Employ Edu, διέδωσαν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει στο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας των νέων ανθρώπων, τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο η συμβολή του κλάδου και σε άλλες ομάδες ωφελουμένων όπως οι άνεργοι αλλά και οι ενήλικες γενικότερα.

Συστηματικά στα τελευταία voucher μια από τις βασικές παραμέτρους είναι και η ολοκληρωμένη υποστήριξη των χιλιάδων ωφελουμένων μέσω υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής. Όπως αναφέρεται στην πλέον πρόσφατη πρόσκληση για την Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, (ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2/2019), η συμβουλευτική που συνδέεται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό / επαναπροσανατολισμό αναφέρεται στην υποστήριξη, η οποία, μεταξύ άλλων, βοηθά το άτομο, να λαμβάνει αποφάσεις σε σχέση με την εκπαιδευτική και επαγγελματική του πορεία, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά του καθώς και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, σε όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του διαδρομής.

Στο εν λόγω πρόγραμμα, οι σχετικές υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν σε δύο (2) φάσεις σε σχέση με τη συμμετοχή των ωφελούμενων στο πρόγραμμα κατάρτισης. Στο πλαίσιο αυτό οι υπηρεσίες συμβουλευτικής περιλαμβάνουν ατομικές συνεδρίες με εξειδικευμένα στελέχη συμβουλευτικής / συμβούλους. Ο σύμβουλος σε συνεργασία με τον ωφελούμενο, θα πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις, τις δεξιότητες, το προφίλ, τις προτιμήσεις του ωφελούμενου και σε συνάρτηση με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, να επιλέξουν τη θέση πρακτικής άσκησης στην οποία θα τοποθετηθεί ο ωφελούμενος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης και τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από τους φορείς πιστοποίησης. Ως ενδεικτικά αναφέρονται: η σύνταξη βιογραφικού, οι τρόποι εξεύρεσης εργασίας εντός και εκτός ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, η προετοιμασία για συνάντηση με εργοδότη /εκπρόσωπο επιχείρησης κ.λπ.

Συμβουλευτική μέσω ατομικών συνεδριών, σύμφωνα με την επίσημη πρόσκληση, δύναται να παρέχουν:
Α. Οι ενταγμένοι στο Μητρώο Σ.Υ.Υ. – Υπομητρώο Στελεχών Βασικών Σ.Υ.Υ. του ΕΟΠΠΕΠ

Β. Οι κάτοχοι εξειδικευμένων προσόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα «Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού/ Σταδιοδρομίας», ως εξής:
– Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό / Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, ή σε άλλη συναφή Επιστήμη με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με Διδακτορικό στο πεδίο της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού/Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό / Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ή πτυχίο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (τέως Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (πρώην Τμήμα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού).
– Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με επιμόρφωση διακοσίων πενήντα (250) τουλάχιστον διδακτικών ωρών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό / Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και διετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία πλήρους απασχόλησης ή Πρακτική άσκηση διάρκειας διακοσίων (200) τουλάχιστον ωρών στην παροχή σχετικών υπηρεσιών, στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα.

Γ. Απασχολούμενοι αποκλειστικά ως Σύμβουλοι στον Πάροχο με σχέση εξαρτημένης εργασίας, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα τα οποία περιγράφονται στην υπ’ αριθ. ΚΥΑ 113709 (ΦΕΚ 1821)/23-12-2005 «Σύστημα Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ», όπως κάθε φορά ισχύει.

Δ. Απασχολούμενοι στον Πάροχο με σχέση εξαρτημένης εργασίας, με αντικείμενο εργασίας εκτός της συμβουλευτικής, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα τα οποία περιγράφονται στην υπ’ αριθ. ΚΥΑ 113709 (ΦΕΚ 1821)/23-12-2005 «Σύστημα Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ», όπως κάθε φορά ισχύει.
Στις περιπτώσεις Α και Β ο πάροχος κατάρτισης συνάπτει συμβάσεις με τα Στελέχη Συμβουλευτικής στις οποίες αναφέρονται υποχρεωτικά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, ιδίως δε το ύψος της αμοιβής τους και ο τρόπος καταβολής της, ο αριθμός των συνεδριών, το διάστημα συνεργασίας, η αμοιβή ανά συνεδρία ή η ωριαία αποζημίωση, η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, η καταβολή των δαπανών.

Είναι πολύ σημαντικό ο κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί μελλοντικά να σταδιοδρομήσει ως λειτουργός ή στέλεχος επαγγελματικής συμβουλευτικής/επαγγελματικού προσανατολισμού να γνωρίζει πως πρώτιστη επιλογή για να μετεκπαιδευθεί επαρκώς είναι τα σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα που αφορούν στο πεδίο της συμβουλευτικής. Στην περίπτωση που είναι απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμεί να καλύψει τα σχετικά προσόντα μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προσέξει αν υλοποιούνται από πιστοποιημένους φορείς και αν περιλαμβάνουν ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΑΣΚΗΣΗ καθώς η πλειονότητα των διαφημιζόμενων προγραμμάτων ΔΕΝ περιλαμβάνει πρακτική άσκηση και κατά συνέπεια ΔΕΝ καλύπτει τις αντίστοιχες προδιαγραφές όπως προαναφερθήκαν ενδεικτικά. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικό αυτή η πρακτική άσκηση να εποπτεύεται από φορείς με πραγματική δράση στο πεδίο του επαγγελματικού προσανατολισμού όπως ο εκπαιδευτικός όμιλος της Employ Edu, όπου πέρα από το πιστοποιημένο ΚεΔιΒιΜ της, αποτελεί ηγετικό φορέα στον επαγγελματικό προσανατολισμό με εκατοντάδες συνεργάτες και χιλιάδες ωφελουμένους στην πολυετή παρουσία της.

Σύνταξη-Επιμέλεια: Δρ Ταουσάνης Χρήστος, Επιστημονικός Διευθυντής EMPLOY EDU – Σύμβουλος Σταδιοδρομίας