fbpx
« Προγράμματα σε συνεργασία με Α.Ε.Ι.

E-learning: Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Το ΚεΔιΒιΜ της EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία με τα «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου», που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, διάρκειας 240 ωρών με λήξη στις 14/03/2021, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται υπό την αιγίδα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος

DON'T USE IT - a piece of code
Περιγραφή Προγράμματος

Οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις λειτουργούν σήμερα σε συνθήκες έντονου και κυρίως διεθνοποιημένου ανταγωνισμού. Αυτό απαιτεί την υιοθέτηση μεθόδων και πρακτικών οργάνωσης και διοίκησής τους, που σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στα συμβατικά προγράμματα σπουδών της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δεν παρέχονται με τη μορφή της συγκροτημένης επιστημονικής γνώσης και πρακτικής εμπειρίας στους πτυχιούχους.

Παράλληλα, μεγάλος αριθμός στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων που δεν είναι κάτοχοι ανάλογου πτυχίου διαθέτει περιορισμένη εκπαίδευση σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να οδηγούνται συχνά σε επιχειρηματικούς αυτοσχεδιασμούς και ερασιτεχνισμούς, με αμφίβολα αποτελέσματα. Η συνειδητοποίηση αυτών των ελλείψεων έχει δημιουργήσει έντονη την ανάγκη και συνακόλουθα τη ζήτηση για κατάρτιση – επιμόρφωση, που συχνά όμως δεν μπορεί να ικανοποιηθεί εξαιτίας της έντονης περιφερειακής διασποράς των τουριστικών επιχειρήσεων και των επαγγελματικών υποχρεώσεων των ενδιαφερομένων.

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να καλύψει αυτή την ανάγκη μέσα από την παροχή σύγχρονης και ποιοτικής  δια βίου εκπαίδευσης, μέσω e-learning, στην Οργάνωση και Διοίκηση των Τουριστικών Επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα απευθύνεται αφενός σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αφετέρου σε στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών με στόχο να δημιουργήσει «μικτά τμήματα» με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους συμμετέχοντες. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ενσωματώνει και να δίνει έμφαση τόσο στην παροχή επιστημονικής γνώσης όσο και σύγχρονης επαγγελματικής κατάρτισης.

Το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης δομήθηκε με τρόπο ώστε να λαμβάνει υπόψη τα βασικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων (εισροές) και αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας (διαδικασίες) να παρέχει σφαιρική επιστημονική γνώση και επαγγελματική εμπειρία-κατάρτιση (εκροές) στους συμμετέχοντες, άμεσα αξιοποιήσιμη στην τουριστική παραγωγική διαδικασία. Φιλοδοξία του προγράμματος είναι η λειτουργική σύνδεση της θεωρητικής – επιστημονικής γνώσης με την πράξη, με τρόπο και σε βαθμό που οι συμμετέχοντες θα ωφεληθούν με γνώσεις και δεξιότητες άμεσα εφαρμόσιμες στην αγορά εργασίας.

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 • να  γνωρίζει τις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις που χαρακτηρίζουν το τουριστικό φαινόμενο και επηρεάζουν το εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων
 • να γνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων φιλοξενίας, των επιχειρήσεων μεταφοράς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διανομή του τουριστικού προϊόντος και τις  δυσκολίες – ιδιαιτερότητες που προκαλούν αυτά τα χαρακτηριστικά στην οργάνωση και διοίκησή τους.
 • να γνωρίζει τι ακριβώς είναι η στρατηγική διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και να κατανοεί τη σημασία της στο σύγχρονο τουριστικό περιβάλλον.
 • να γνωρίζει τι ακριβώς είναι η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και να κατανοεί πως αυτή εξειδικεύεται – ασκείται από τις τουριστικές επιχειρήσεις, με βάση την εθνική και διεθνή εμπειρία.
 • να γνωρίζει το περιεχόμενο του τουριστικού μάρκετινγκ και τις κύριες λειτουργίες αυτού και να μπορεί να αναγνωρίζει τα κυριότερα κανάλια διανομής του τουριστικού προϊόντος.
 • να κατανοήσει το ρόλο, τη σημασία και τις δυνατότητες που έχουν οι νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στις σύγχρονες τουριστικές επιχειρήσεις και τους τρόπους με τους οποίους οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να εξελιχθούν και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα τους, αξιοποιώντας κατάλληλα τα διαθέσιμα εργαλεία.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται υπό την αιγίδα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Η εξ αποστάσεως επικοινωνία, σύγχρονη και ασύγχρονη, θα στηρίζεται σε μια σύγχρονη και ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα όπου θα βρίσκεται διαθέσιμο για τους συμμετέχοντες το σύνολο του εκπαιδευτικού και του λοιπού υποστηρικτικού υλικού. Η πλατφόρμα αυτή θα μπορεί να υποστηρίζει και την επικοινωνία των εκπαιδευτών με τους εκπαιδευόμενους, την υποβολή των απαραίτητων ασκήσεων και εργασιών, τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της αξιολόγησης κ.ά. Είναι αυτονόητο ότι τόσο το εκπαιδευτικό όσο και το λοιπό υποστηρικτικό υλικό είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για τη διδακτική στήριξη θα είναι κυρίως:

 • παρουσιάσεις powerpoint που θα κατευθύνουν τους φοιτητές στη μελέτη και στην κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού
 • επιλεγμένες μελέτες περίπτωσης για εμπειρική εμβάθυνση της γνώσης
 • σύντομες ασκήσεις
 • επιλεγμένες και κατάλληλα διαμορφωμένες ερωτήσεις ελέγχου των γνώσεων και της κατανόησης του εκπαιδευτικού υλικού.

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης:

Η τελική αξιολόγηση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα θα στηρίζεται στην εκπόνηση μιας σύντομης γραπτής εργασίας (περίπου 900 λέξεων) ανά διδακτική ενότητα

Η βαθμολογία θα ορίζεται μεταξύ μηδέν (0) και εκατό (100) για κάθε αξιολόγηση με βάση το πενήντα (50). Η θεματολογία και η φύση των γραπτών εργασιών και τελικών εξετάσεων θα προσδιορίζεται από τους διδάσκοντες και θα έχει αυστηρή συνάφεια με τη θεματολογία του προγράμματος ενώ θα επιδιώκει να ελέγχει την απόκτηση όχι μόνο θεωρητικών αλλά και πρακτικών γνώσεων, μέσω ανάλογα προσαρμοσμένων θεμάτων. Όσοι εκπαιδευόμενοι αποτυγχάνουν στις γραπτές εργασίες, θα δικαιούνται επανυποβολής άπαξ, σε χρονική περίοδο που θα προσδιορίζεται

 • Δείτε εδώ το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος
 • Δείτε εδώ το πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.
et|icon_phone|

Πληροφορίες

231 231 5181 | 210 220 2677
et|icon_star|

Δίδακτρα: 400 €

Εφάπαξ καταβολή: 360 €

 1. Άνεργοι – φοιτητές: 340 €
 2. Ομαδική Εγγραφή (3 άτομα και άνω): 330 €
et|countdown_timer_outline|

Ημερομηνία διεξαγωγής

12/10/2020 – 14/03/2021

et|icon_pencil-edit|l

Έγγραφες έως

12 Οκτωβρίου 2020

et|icon_id|

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται σε ηλεκτρονική μορφή «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
et|icon_desktop|

Μορφή

Εξ αποστάσεως
et|icon_building_alt|

Σε συνεργασία με το

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
et|icon_chat|

Stay tuned

follow & share

φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα και υπεύθυνος του Πανεπιστημίου ή της EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας
θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσω email ή τηλεφωνικά για περαιτέρω πληροφορίες και ενημέρωση.

Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί τους Όρους Συμμετοχής
των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ή επικοινώνησε μαζί μας μέσω των εξής τρόπων
et|icon_phone|

Θεσσαλονικη

231 231 5181
et|icon_phone|

ΑΘΗΝΑ

210 220 2677
et|icon_phone|

ΚΙΝΗΤΟ

6948 720 920
et|icon_mail|

EMAIL

info@employ.edu.com
be informed