fbpx
« Προγράμματα σε συνεργασία με Α.Ε.Ι.

Ηγεσία και διοίκηση στην εκπαιδευτική (σχολική) πρακτική

Το ΚεΔιΒιΜ της EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία με τα «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου», που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα “Ηγεσία και διοίκηση στην εκπαιδευτική (σχολική) πρακτική”, διάρκειας 400 ωρών με λήξη στις 09/05/2021, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

DON'T USE IT - a piece of code
Περιγραφή Προγράμματος

Μια σειρά από επιστημονικές έρευνες έχουν τεκμηριώσει τη συνεισφορά της σχολικής ηγεσίας στη βελτίωση των σχολείων και των εκπαιδευτικών συστημάτων. Οι σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες  σε συνδυασμό με τα συνεχώς μετασχηματιζόμενα χαρακτηριστικά της σύγχρονης σχολικής μονάδας αλλάζουν το τοπίο της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Ταυτόχρονα οι εξελίξεις στο πεδίο της εκπαιδευτικής διοίκησης σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των θεωριών της διοίκησης και των ψηφιακών Νέων Μέσων, δημιουργούν νέες συνθήκες υπό τις οποίες οφείλει να λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα και η σχολική μονάδα.

Ο ρόλος του/της  διευθυντή/ριας μια σχολικής μονάδας παλαιότερα εστιαζόταν και περιοριζόταν κυρίως στην άσκηση διοικητικών και διεκπεραιωτικών  καθηκόντων.  Στις μέρες μας σε ένα πολύπλοκο και ραγδαία εξελισσόμενο περιβάλλον, αυτό δεν είναι πλέον αρκετό. Όπως αναφέρει ο Fullan (2014) μόνο οι διευθυντές/ριες που είναι εξοπλισμένοι για να διαχειριστούν αυτό το περιβάλλον μπορούν να επιφέρουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε βελτίωση των μαθητικών αποτελεσμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν πρόγραμμα έχει στόχο να παρουσιάσει και να αναλύσει, με τρόπο ολοκληρωμένο και συνολικό, όλες τις σημαντικές πτυχές που σχετίζονται με την άσκηση του διοικητικού έργου, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις αυξημένες απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης, της πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας.

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους/στις διευθυντές/ριες σχολικών μονάδων, αλλά και στους/στις εκπαιδευτικούς (teacher leadership) μια κατά το δυνατόν πλήρη υποδομή γνώσεων -ένα είδος οδηγού στον οποίο θα μπορεί να ανατρέξει όταν αναζητά ενημέρωση και λύσεις στα ζητήματα που τον/την απασχολούν, σε κάθε φάση της πορείας του/της στην εκπαίδευση πρακτική. Το πρόγραμμα απευθύνεται: α) στα στελέχη της εκπαίδευσης και κυρίως στα στελέχη της πρώτης γραμμής, στους/στις διευθυντές/ριες και υποδιευθυντές/ριες σχολικών μονάδων, β) στους εκπαιδευτικούς που επιτελούν διδακτικό έργο, αφού επί της ουσίας ηγετική συμπεριφορά αυτών επηρεάζει τόσο τα μαθησιακά αποτελέσματα, όσο και το ευρύτερο σχολικό περιβάλλον

Μαθησιακοί Στόχοι
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

α) βασικές αρχές της εκπαιδευτικής διοίκησης,

β) την έννοια της ηγεσία στο σχολικό κυρίως περιβάλλον,

γ) τις βασικές διοικητικές λειτουργίες,

δ) τους ηγετικούς ρόλους και τα ηγετικά χαρακτηριστικά,

δ) την επικοινωνία και λήψη αποφάσεων  στην εκπαιδευτική πρακτική,

ε) βασικές ψηφιακές δεξιότητες και

στ) τη διεθνή εμπειρία για την προετοιμασία και ανάπτυξη σχολικών ηγετών/διευθυντών

Επίσης, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αποκτήσουν τις κατάλληλες ικανότητες και δεξιότητες αναφορικά:

α) με την άσκηση αποτελεσματικής επικοινωνίας,

β) λήψη αποφάσεων με εμπλοκή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία αυτής,

γ) με την παρακίνηση των εκπαιδευτικών και μαθητών/ριών,

δ) την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και μαθητών/ριών,

ε) την ανάπτυξη του Συλλόγου Διδασκόντων και του ομαδικού πνεύματος

στ) τη δικτύωση μέσα στη σχολική μονάδα, ανάμεσα στη σχολική μονάδα και στο εξωτερικό περιβάλλον και τέλος  μεταξύ των σχολικών μονάδων, με βασική στόχευση το μοίρασμα της εμπειρίας, της γνώσης και της επίλυσης ζητημάτων ή προβλημάτων και

ζ) την ανάπτυξη κατάλληλης σχολικής κουλτούρας και η) την αναγκαιότητα της κατανόησης της επαγγελματικής ανάπτυξης μέσα από την ανάπτυξη κοινωνικού/οργανωσιακού κεφαλαίου

Μεθοδολογία Υλοποίησης
Το πρόγραμμα προσφέρεται μέσω ασύγχρονων ηλεκτρονικών μαθημάτων. Κάθε διδακτική ενότητα περιλαμβάνει:

  • Βασικά κείμενα μελέτης σε μορφή pdf
  • Συνοπτικές Παρουσιάσεις ppt
  • Επιπρόσθετο υλικό για μελέτη
  • Τεστ αξιολόγησης

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης

Για κάθε διδακτική ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μελετήσει το σύνολο του αναρτημένου υλικού και να επιλύσει το αντίστοιχο τεστ αξιολόγησης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του κύκλου σπουδών στον οποίο έχει εγγραφεί. Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 100%. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης και τη χορήγηση της βεβαίωσης  Επιμόρφωσης, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να λάβει σε όλα τα κουίζ βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%.

  • Συνοπτικός ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Δείτε εδώ το πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού
Μοριοδότηση - Αξιοποίηση

Το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί σε οποιαδήποτε προκήρυξη της οποίας τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά/δεσμευτικά, στην παρούσα φάση οι συμμετέχοντες του προγράμματος θα μπορούσαν με βάση το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης να λάβουν:

  • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (Α.Σ.Ε.Π. – αναπληρωτές υποψήφιοι)
  • 10 Μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών Τ.Ε. και Δ.Ε.

Γενικότερα, για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς ή να εξετάζουν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κατά την περίοδο που θα καταθέσουν/αξιοποιήσουν το πιστοποιητικό επιμόρφωσης

et|icon_phone|

Πληροφορίες

231 231 5181 | 210 220 2677
et|icon_star|

Δίδακτρα: 600 €

Εφάπαξ καταβολή: 500 €

  1. Άνεργοι – φοιτητές: 480 €
  2. Ομαδική Εγγραφή (3 άτομα και άνω): 470 €
et|countdown_timer_outline|

Ημερομηνία διεξαγωγής

05/10/2020 – 09/05/2021
et|icon_pencil-edit|l

Έγγραφες έως

05 Οκτωβρίου 2020
et|icon_id|

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται σε ηλεκτρονική μορφή «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
et|icon_desktop|

Μορφή

Εξ αποστάσεως
et|icon_building_alt|

Σε συνεργασία με το

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
et|icon_chat|

Stay tuned

follow & share

φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα και υπεύθυνος του Πανεπιστημίου ή της EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας
θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσω email ή τηλεφωνικά για περαιτέρω πληροφορίες και ενημέρωση.

Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί τους Όρους Συμμετοχής
των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ή επικοινώνησε μαζί μας μέσω των εξής τρόπων
et|icon_phone|

Θεσσαλονικη

231 231 5181
et|icon_phone|

ΑΘΗΝΑ

210 220 2677
et|icon_phone|

ΚΙΝΗΤΟ

6948 720 920
et|icon_mail|

EMAIL

info@employ.edu.com
be informed